Woningbouw door data-analyse: zo doet Breda dat

[ad_1]

De grote vraag naar woningen,
de mismatch tussen vraag en aanbod, de beperkte doorstroming, meer diversiteit
in bewonersbehoeftes, de energietransitie én de veranderingen in het sociale
domein. Al die ontwikkelingen vragen om kennis die de vraag helpt beantwoorden ‘wat’
en ‘waar’ we moeten bouwen.

Breda centrum - Woonmilieus

- Advertentie -
Ga naar deurengigant

Breda Centrum,  Woonmilieus. Bron: Springco 

Het belang van data is
daarbij groot, want kennis gaat vooraf aan keuzes. In Breda heeft
data-analyseonderzoek door Springco Urban Analytics geleid tot de formulering
van gebiedsprofielen. We deden dat in opdracht van en samen met (data
van) de gemeente Breda. Binnen de gemeente waren verschillende afdelingen
betrokken bij het opstellen van de profielen, met als belangrijkste Fysieke
domein en Zorg en welzijn. Daarnaast maakten we ook gebruik van data van de
woningcorporaties. 

Met deze profielen kan de
gemeente doelen op beleidsniveau en de uitvoeringsprogramma’s met elkaar
verbinden. Het nemen van beslissingen over woningbouwlocaties kan nu via onderbouwde
argumentatie. De gebiedsprofielen worden ook gebruikt
om het gesprek met inwoners van de stad aan te gaan. Vaak helpt helder inzicht
om de discussie over de juiste dilemma’s te voeren. Ieder gebiedsprofiel
geeft richting aan de keuze welke productsegmenten voor welke doelgroepen in
een gebied toegevoegd kunnen worden en welke al in voldoende mate aanwezig
zijn. Dit zorgt voor beter onderbouwde en snellere besluitvorming bij
nieuwbouwprojecten.

Breda centrum - strategische kaart

Breda Centrum, Strategische kaart. Bron: Springco 

Van 400 naar 100

De gebiedsprofielen van de
gemeente Breda demonstreren een nieuwe manier van beleidsvorming, gebaseerd op
data-analysemethodes. De stad is in acht gebieden verdeeld, elk met een eigen stedelijk
profiel en eigenschappen. De omgevingsvisie van Breda worden afgestemd op deze
gebiedsprofielen. Het gebiedsprofiel onderscheidt zich van de traditionele
gebiedsvisie omdat het profiel niet afhankelijk is van geografische indelingen,
maar van data en onderzoeksresultaten. Als harde data omgezet wordt naar kennis
en inzicht over stedelijke ontwikkelingspatronen, kunnen datatechnieken vervolgens
bijdragen aan een slimmer woningmarktbeleid. Het streven om via de Omgevingswet
goed onderbouwde en breed gedragen kaders mee te geven aan initiatiefnemers van
fysieke ingrepen in stad en dorp, wordt met het opstellen van gebiedsprofielen bereikt.

Het gebiedsprofiel is een
middel om te sturen op de optimale mix tussen product en doelgroep. De
gebiedsprofielen worden ook gebruikt bij verdeling van de sociale voorraad over
de gemeente. Nog beter dan voorheen kan Breda kijken hoe vrijkomende grond in
handen van de corporatie bij kan dragen aan het verbeteren van de wijk. Zo
wordt duidelijk dat op sommige plekken meer ingezet moet worden op het
versterken van de marktsector en het realiseren van een gemeenschapsgevoel. Op
andere plekken zijn juist betaalbare woningen gewenst. Door gebiedsprofielen te
combineren kan duidelijk worden dat het ‘ruilen’ van grondposities tussen
woningcorporaties en gemeente of marktpartijen wenselijk is. De gewenste betere
spreiding van de sociale voorraad over de stad wordt daarmee tot uitvoering
gebracht. “Als uit dit systeem blijkt dat er ergens meer sociale huur bij moet
of juist niet, is het makkelijker afspraken te maken met ontwikkelaars”, vertelde Daan Quaars (wethouder Bouwen en Wonen in
Breda) eind vorig jaar tegen BNR
. “Procedures
die normaliter vierhonderd dagen kosten, kosten nu nog maar honderd dagen.”

Brede centrum, aandeel sociale huur

Breda Centrum, aandeel sociale huur. Bron: Springco (tevens de cover) 

[ad_2]

- Advertentie -